Ure Faþer

From The Anglish Wiki

Old English in the Futhorc[edit]

ᚠᚫᛞᛖᚱ᛫ᚢᚱᛖ᛫ᚦᚢ᛫ᚦᛖ᛫ᛠᚱᛏ᛫ᚩᚾ᛫ᚻᛖᚩᚠᚩᚾᚢᛗ᛬
ᛋᛁ᛫ᚦᛁᚾ᛫ᚾᚪᛗᚪ᛫ᚷᛖᚻᚪᛚᚷᚩᛞ
᛫ᛏᚩ᛫ᛒᛖᚳᚢᛗᛖ᛫ᚦᛁᚾ᛫ᚱᛁᚳᛖ᛫
ᚷᛖᚹᚢᚱᚦᛖ᛫ᚦᛁᚾ᛫ᚹᛁᛚᛚᚪ᛫
ᚩᚾ᛫ᛖᚩᚱᚦᚪᚾ᛫ᛋᚹᚪ᛫ᛋᚹᚪ᛫ᚩᚾ᛫ᚻᛖᚩᚠᚩᚾᚢᛗ᛬
ᚢᚱᚾᛖ᛫ᚷᛖᛞᚫᚷᚻᚹᚪᛗᛚᛁᚳᚪᚾ᛫ᚻᛚᚪᚠ᛫ᛋᛖᛚᛖ᛫ᚢᛋ᛫ᛏᚩᛞᚫᚷ᛫
ᚪᚾᛞ᛫ᚠᚩᚱᚷᛁᚠ᛫ᚢᛋ᛫ᚢᚱᛖ᛫ᚷᚣᛚᛏᚪᛋ᛫
ᛋᚹᚪ᛫ᛋᚹᚪ᛫ᚹᛖ᛫ᚠᚩᚱᚷᛁᚠᚪᚦ᛫ᚢᚱᚢᛗ᛫ᚷᚣᛚᛏᛖᚾᛞᚢᛗ᛫
ᚪᚾᛞ᛫ᚾᛖ᛫ᚷᛖᛚᚫᛞ᛫ᚦᚢ᛫ᛁᛋ᛫ᚩᚾ᛫ᚳᚩᛋᛏᚾᚢᚾᚷᛖ᛫
ᚪᚳ᛫ᚪᛚᛁᛖᛋ᛫ᚢᛋ᛫ᚩᚠ᛫ᚣᚠᛖᛚᛖ᛬ᛋᚩᚦᛚᛁᚳᛖ᛬

Old English in the Latin Alphabet[edit]

Fæder ure, þu þe eart on heofonum;
Si þin nama ᵹehalᵹod,
to becume þin rice,
ᵹeƿurþe þin ƿilla,
on eorðan sƿa sƿa on heofonum.
Urne ᵹedæᵹhƿamlican hlaf sele us todæᵹ,
and forᵹif us ure ᵹyltas,
sƿa sƿa ƿe forᵹifaþ urum ᵹyltendum,
and ne ᵹelæd þu us on costnunᵹe,
ac alies us of yfele, soþlice.

Old English in the Latin Alphabet with Modern Notation[edit]

Fæder ūre, þū þe eart on heofonum;
Sī þīn nama ġehālgod,
tō becume þīn rīċe,
ġewurþe þīn willa,
on eorþan swā swā on heofonum.
Ūrne ġedæġhwāmlīċan hlāf sele ūs tōdæġ,
and forġif ūs ūre gyltas,
swā swā wē forġifaþ ūrum gyltendum,
and ne ġelǣd þū ūs on costnunge,
ac ālīes ūs of yfele, sōþlīċe.

Anglish with Anglish Spelling[edit]

Ure Faþer, þu þat art in þe heafens;
Þy name biþ halloƿed,
To becum þy ric,
If ƿorþed þy ƿill,
On earþ as in þe heafens.
Sell to us today ure daily loaf,
And forgeaf us for ure gilts,
As ƿe forgeaf ure giltends,
And lead us not into costening,
Ack aleese us of efil. Sooþly.

Anglish with English Spelling[edit]

Our Father, thou that art in the heavens;
Thy name bith hallowed,
To become thy rich,
If worthed thy will,
On earth as in the heavens.
Sell to us today our daily loaf,
And foryeave us for our guilts,
As we foryeave our guiltends,
And lead us not into costning,
Ack aleese us from evil. Soothly.

Standard English[edit]

Our Father, who art in Heaven,
Hallowed be thy name;
Thy kingdom come,
Thy will be done,
On earth as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread,
And forgive us our debts
As we forgive our debtors,
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil. Amen.